Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Polityka Prywatności - Archiwum.Zabytek.pl

Polityka prywatności

Serwis ZABYTEK.PL jest administrowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Umożliwia korzystanie z zasobów cyfrowych Instytutu – wyszukiwanie i przeglądanie zabytków oraz ich dokumentacji, przeglądanie kolekcji tematycznych oraz proponowanych szlaków wycieczek, uzyskiwanie informacji o wybranych zabytkach, ich charakterystyce, opisach, historii i lokalizacji. Serwis pozwala także na tworzenie kont użytkowników oraz na dodawanie treści, w tym: opisów wybranych zabytków, zdjęć oraz tworzenie szlaków wycieczek przez zarejestrowanych użytkowników.

Informujemy, że w czasie korzystania z naszego serwisu,  na naszych serwerach w sposób automatyczny gromadzone są następujące informacje o użytkownikach i ich aktywności w serwisie:

 • logi zawierające adres IP, datę i czas korzystania z serwisu oraz listę stron odwiedzonych w obrębie serwisu (przy czym logi nie zawierają danych osobowych);
 • cookies (ciasteczka), które umożliwiają rozpoznanie preferowanych przez użytkownika ustawień (przy czym ich pobieranie przez użytkownika jest uzależnione od indywidualnych ustawień przeglądarki);
 • dane osobowe konieczne do założenia w serwisie konta, umożliwiającego pełne korzystanie z jego funkcjonalności: nazwa użytkownika, adres e-mail, oraz numer telefonu;
 • dane osobowe konieczne do przeglądania i pobierania dokumentacji obejmującej Ewidencję zabytków archeologicznych: numer PESEL użytkownika. Wymienione dane osobowe będą pobierana z systemu login.gov.pl

Dane osobowe konieczne do założenia w serwisie konta, tj.  nazwa użytkownika oraz adres e-mail, wykorzystywane będą do kontaktu z użytkownikami w sprawach dotyczących funkcjonowania serwisu. Do logowania w serwisie ZABYTEK.PL użytkownicy mogą wykorzystywać również dane zgromadzone przez Facebook i Google – wówczas dane gromadzone na serwerach Narodowego Instytutu Dziedzictwa są pobierane z ww. serwisów.

Użytkownik, zakładający konto w portalu ZABYTEK.PL i akceptujący Regulamin portalu oraz Politykę Prywatności portalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40,  moich danych osobowych, zawartych w portalu zabytek.pl, dla potrzeb niezbędnych do świadczenia usługi dostępu do konta użytkownika serwisu, uzupełniania treści serwisu, zgłaszania zagrożeń zabytków do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, zgłaszania błędów lub nieprawidłowości występujących na portalu oraz korzystania z Formularza kontaktowego.

Informacje zawarte w plikach cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki użytkownika, co pozwala nam na zapamiętywanie Państwa odwiedzin na stronie i preferencji dotyczących korzystania z tej strony (m.in. język strony, układ, rozmieszczenie treści itp.). Dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa cookies pozwalają tworzyć anonimowe statystyki wizyt w serwisie. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić realne zainteresowanie serwisem, poznać lepiej oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu, co pozwala nam na tworzenie statystyk oraz pomaga udoskonalać naszą stronę. Dane uzyskane w ten sposób nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu Zabytek.pl

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą przy ul. Kopernika 36/40, 00-924 w Warszawie.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania i blokowania cookies korzystając z ustawień przeglądarki. Blokowanie cookies może skutkować utratą możliwości częściowego korzystania z serwisu lub niektórych funkcji w nim dostępnych.

Dane dotyczące użytkowników portalu ZABYTEK.PL gromadzone na serwerach Narodowego Instytutu Dziedzictwa są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy o te dane występują podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781). informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40,

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Dominik Krasowski kontakt iod@nid.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i podstawach prawnych:

Okoliczności przetwarzania danych osobowych przez NID

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych  

Uzasadniony cel przetwarzania danych osobowych 

 Zawarcie i wykonanie umów cywilnoprawnych

 Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c) i e) RODO

Administrator przetwarza dane osobowe przez czas trwania umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem lub też dalsze przetwarzanie tych danych będzie konieczne dla realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym

Przetwarzanie danych osobowych przez NID jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy

W przypadku umów, w których NID występuje jako zamawiający w wyniku udzielonego zamówienia publicznego, przetwarzanie danych następuje także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na NID oraz w celu realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym (w szczególności w zakresie wykonywanych przez NID zadań.

Prowadzenie serwisu internetowego

Art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i e) RODO

Dane osobowe będą przetwarzane z uwzględnieniem wymogów Google Ireland Limited, najpóźniej do 180 dni od wycofania zgody przez użytkownika

NID przetwarza dane osobowe osób korzystających z serwisu internetowego (dane zawarte w plikach cookies) w celach statystycznych, marketingowych, dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika. Przetwarzanie danych następuje także w celu realizacji usługi (newsletter).

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi

Art. 6 ust. 1 lit. f)
i c) RODO

Do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku wszczęcia postępowań na drodze sądowej w celu dochodzenia roszczeń -do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. W przypadku zamówień publicznych z reguły 4 lata (szczegóły poniżej)

Administrator może przetwarzać dane pracowników/współpracowników klientów lub kontrahentów, a także podmiotów biorących udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z realizacją umów lub prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego

 Zamówienia publiczne

 Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

 Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest jawne (art. 8 PZP) i stanowi realizację obowiązku wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny (art. 44 ust. 3 u.f.p.)

Przechowywanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej (kat. A i B)

Przechowywanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych 

 Art. 6 ust. 1 lit. f) i c) RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń

Przetwarzanie danych następuje w celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych, na wypadek prawnej potrzeby potwierdzenia faktów, a także stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego i rachunkowego

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej i płacowej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca winien przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres 10 (od ustania stosunku pracy dla umów zawartych w 2019 roku) lub 50 lat (od ustania stosunku pracy dla umów zawartych do 2018 r. włącznie). Akta osobowe – kat. BE50 – po upływie okresu przechowywania powinny być poddane ekspertyzie pod kątem przekwalifikowania na kat. A. Dokumentacja płacowa jest przechowywana przez 50 lat od ustania stosunku pracy

Obowiązek przechowywania dokumentów pracowniczych i płacowych wynika z przepisów prawa, w szczególności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

4. W związku z prowadzoną działalnością NID będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • Wojewódzkim Urzędom Ochrony Zabytków w celu dokonania zgłoszenia(imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) wyłącznie do kontaktu w zgłoszonej sprawie
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie,
  w szczególności: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, jak również dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, w tym Microsoft, Google, bankom, podmiotom świadczącym pomoc prawną, usługi informatyczne, audytorskie, kurierskie i pocztowe. Podstawę przetwarzania stanowić będą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zapewniające bezpieczeństwo tych danych. Powierzenie danych innym podmiotom następuje tylko i wyłącznie w zakresie
  i celu opisanym w niniejszej Polityce.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie udzielonej zgody, lub do czasu ustania podstawy prawnej,

7. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania i uzupełnienia danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne  – zgodnie z art. 16 RODO;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO;
 • przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – zgodnie z art. 21 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie, w sytuacji gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że NID przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane co mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa, wolności i obowiązki.