Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Regulamin - Archiwum.Zabytek.pl

Regulamin portalu Zabytek.pl

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Portalu ZABYTEK.PL, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z narzędzi, funkcjonalności i danych dostępnych na platformie informatycznej dostępnej pod adresem http://zabytek.pl. Korzystanie z zasobów Portalu ZABYTEK.PL jest równoznaczne z akceptacją bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. NID – państwowa instytucja kultury - Narodowy Instytut Dziedzictwa;
 2. Portal ZABYTEK.PL – zwany dalej Portalem NID – system informatyczny utrzymywany i administrowany przez NID, dostępny pod adresem internetowym http://zabytek.pl ;
 3. Portal mapowy NID – utworzony i utrzymywany przez NID punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1382), w zakresie tematu danych przestrzennych - obszary chronione, w części dotyczącej zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187), dostępny pod adresem internetowym http://mapy.zabytek.gov.pl;
 4. CUMULUS – zintegrowana z Portalem NID aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikowi przeglądanie i interakcję z danymi obejmującymi chmury punktów, w tym dane wysokościowe oraz dane pochodzące z naziemnego skaningu laserowego 3D;
 5. WIKI LUBI ZABYTKI – otwarty konkurs fotograficzny organizowany w Polsce w latach 2011-2014 przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska, którego celem jest sfotografowanie jak największej liczby obiektów posiadających status zabytku nieruchomego i wpisanych do rejestru zabytków. NID sprawował patronat nad konkursem, wybrane zasoby w postaci zdjęć zostały wykorzystane na Portalu NID;
 6. OSM– OpenStreetMap – globalny projekt społeczności internetowej mający na celu stworzenie darmowej, swobodnie dostępnej mapy świata;
 7. Repozytorium NID – system informatyczny służący do przechowywania, wyszukiwania i publikowania na Portalu NID plików cyfrowych będących zdigitalizowanymi wizerunkami zabytków wraz z ich metadanymi;
 8. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury. Obejmuje występujące w postaci elektronicznej zbiory danych przestrzennych odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powiązane;
 9. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;
 10. Dane przestrzenne o zabytkach – dane udostępniane przez NID w ramach realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, w zakresie tematu danych przestrzennych - obszary chronione, w części dotyczącej zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dane te dotyczą zabytków wpisanych do rejestru zabytków w księgach A oraz C, zabytków uznanych za Pomniki Historii oraz miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;
 11. Wizerunki zabytków – pliki cyfrowe (m.in. pliki tekstowe, pliki graficzne, pliki 3D-PDF, zdjęcia cyfrowe, modele 3D, chmury punktów pomiarów metrycznych, filmy itp.) dotyczące zabytków, zawierające dane opisowe, wizualne i metryczne o wartości dokumentacyjnej i/lub edukacyjnej;
 12. Metadane wizerunków zabytków – informacje, które opisują kolekcje wizerunków zabytków, lub pojedyncze wizerunki zabytków;
 13. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z zasobów i funkcjonalności Portalu NID.

§ 3

Użytkownik Portalu NID zobowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 4

Celami funkcjonowania Portalu NID są w szczególności:

 1. zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zasobu zabytków na obszarze Polski;
 2. realizacja części zadań z zakresu tematu danych przestrzennych - obszary chronione, w części dotyczącej zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
 3. promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego w Polsce;
 4. wspieranie organów administracji publicznej w realizacji zadań związanych z ochroną zabytków.
 5. angażowanie członków społeczności lokalnych w ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz we współtworzenie treści dostępnych na Portalu NID.

Rozdział II

Rodzaje i zakres świadczonych usług

§ 5

Zakres udostępnianych w Portalu NID usług obejmuje:

 1. usługę wyszukiwania wizerunków zabytków – tj. wyszukiwania zbiorów wizerunków zabytków przechowywanych w repozytorium NID na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych. Przykładem takich metadanych są m.in.: nazwa własna, chronologia lub funkcja obiektu, przynależność administracyjna;
 2. usługę przeglądania zbiorów wizerunków zabytków – tj. wyświetlania, nawigowania zbiorów wizerunków zabytków przechowywanych w Repozytorium NID;
 3. usługę przeglądania trójwymiarowych wizerunków zabytków – tj. wyświetlania oraz interakcji za pomocą dedykowanego narzędzia CUMULUS służącego publikacji danych obejmujących chmury punktów pozyskanych w wyniku skaningu laserowego oraz wyświetlania i interakcji modelami 3D za pomocą dedykowanego narzędzia;
 4. usługę tworzenia kont użytkowników - tj. umożliwianiu Użytkownikom tworzenia spersonalizowanych kont z przypisanymi atrybutami, awatarami oraz możliwością zapamiętania obiektów oznaczonych jako ulubione;
 5. usługę przechowywania zbiorów wizerunków zabytków i ich opisów – tj. wyszukiwania i wyświetlania zbiorów wizerunków zabytków oraz opisów, stworzonych przez zarejestrowanych Użytkowników i przechowywanych w repozytorium NID;
 6. usługę projektowania unikalnych tras wycieczek – tj. tworzenia szlaków wycieczek i sugerowanych sposobów dotarcia do obiektów oraz ich zapisywania w Portalu NID przez zarejestrowanych Użytkowników;
 7. usługę zgłoszenia do konserwatora zabytków – tj. udostępnienie mechanizmu umożliwiającego bezpośrednie poinformowanie właściwego organu ochrony zabytków drogą e-mail, o zaobserwowanych zagrożeniach mogących spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.

Rozdział III

Rodzaje i zakres publikowanych w Portalu NID danych

§ 6

 1. Dane gromadzone i udostępnione w Portalu NID dzielą się na:
 2. dane udostępniane za pośrednictwem Portalu mapowego NID;
 3. dane udostępniane za pośrednictwem portalu Google Maps i usługi Google Street View;
 4. dane obejmujące chmury punktów publikowane za pomocą narzędzia CUMULUS;
 5. dane obejmujące modele MESH publikowane za pomocą portalu Sketchfab;
 6. dane udostępniane za pośrednictwem usługi wyszukiwania wizerunków zabytków oraz usługi ich przeglądania;
 7. dane OSM oraz usługi publikowane przez GUGiK używane na Portalu NID jako treść ogólnogeograficzna, na której prezentowane są zabytki z obszaru Polski. Źródło pochodzenia danych oznaczone zostało jednoznacznie w metodzie getCapabilities usługi;
 8. dane pochodzące z zasobów konkursu WIKI LUBI ZABYTKI, prezentujące zdjęcia zabytków. Informacje opisowe dotyczące nazw zabytków, ich datowania i lokalizacji pochodzą z danych NID. Zdjęcia WIKI udostępniane są na licencji CC BY-SA 3.0.
 9. dane pochodzące od zarejestrowanych Użytkowników obejmujące zdjęcia i opisy zabytków oraz opisy szlaków proponowanych wycieczek. Informacje opisowe dotyczące nazw zabytków, ich datowania i lokalizacji pochodzą z danych NID. Zdjęcia Użytkowników udostępniane są na licencji CC BY-SA 3.0.
 10. Portal NID może zawierać odnośniki do innych niż wskazane w ust. 1 witryn zarządzanych przez podmioty trzecie, zwłaszcza do innych węzłów Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
 11. Z odnośników witryn zarządzanych przez podmioty trzecie Użytkownik korzysta na własne ryzyko. NID nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność, kompletność oraz dostępność danych i usług danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez Portal NID.

§ 7

Dane udostępniane w Portalu NID uporządkowane są w następujące zbiory danych:

 1. zabytki nieruchome – zbiór obejmujący dane dotyczące zabytków wpisanych do księgi A rejestru zabytków, gromadzone na podstawie kopii decyzji administracyjnych o wpisie do rejestru zabytków przesyłanych przez odpowiednich wojewódzkich konserwatorów zabytków do NID. Dokumentacją źródłową dla danych znajdujących się w tym zbiorze są duplikaty lub kopie decyzji o wpisie do rejestru zabytków oraz dokumentacja ewidencyjna wchodząca w skład zbioru archiwum Krajowej Ewidencji Zabytków przechowywanej w NID. NID nie ponosi odpowiedzialności za aktualność udostępnianych danych i zgodność stanu prawnego wynikającego z tych danych z istniejącym stanem faktycznym;
 2. zabytki nieruchome, archeologiczne – zbiór obejmujący dane dotyczące zabytków wpisanych do księgi C rejestru zabytków, gromadzone na podstawie kopii decyzji administracyjnych o wpisie do rejestru zabytków przesyłanych przez odpowiednich wojewódzkich konserwatorów zabytków do NID. Dokumentacją źródłową dla danych znajdujących się w tym zbiorze są duplikaty lub kopie decyzji o wpisie do rejestru zabytków oraz dokumentacja ewidencyjna wchodząca w skład zbioru archiwum Krajowej Ewidencji Zabytków przechowywanej w NID. NID nie ponosi odpowiedzialności za aktualność udostępnianych danych i zgodność stanu prawnego wynikającego z tych danych z istniejącym stanem faktycznym;
 3. obiekty uznane za Pomniki Historii – zbiór obejmujący dane dotyczące obiektów uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii, gromadzone na podstawie rozporządzeń Prezydenta RP w sprawie uznania za pomnik historii. Dokumentacją źródłową dla danych znajdujących się w tym zbiorze są właściwe rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie uznania za Pomnik Historii;
 4. obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa – zbiór obejmuje dane dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO z terenu Polski. Dokumentacją źródłową dla danych znajdujących się w tym zbiorze są właściwe wnioski o wpis obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa.

Rozdział IV

Warunki/zasady korzystania z danych i usług przez Użytkowników

§ 8

 1. Dostęp do usług, o których mowa w §5 Regulaminu oraz do danych, o których mowa w §6 Regulaminu jest powszechny i nieodpłatny, z zastrzeżeniem poniższych postanowień Regulaminu.
 2. Utwory (zdjęcia cyfrowe zabytków, opisy zabytków, modele 3D zabytków, kolekcje, trasy wycieczek i inne) udostępniane na stronie dostępowej Portalu NID są własnością NID i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880), z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Do części utworów (zdjęć cyfrowych zabytków, opisów) prawa autorskie przysługują podmiotom trzecim, o czym informują odpowiednie ikony, określające typ licencji Creative Commons, która jest przypisana do danego utworu. W takich przypadkach autorzy poszczególnych utworów wskazani są w opisie poszczególnych utworów dostępnych na Portalu NID.

§ 9

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów Portalu NID zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na zasadach i w zakresie pól eksploatacji określonych szczegółowo w poszczególnych licencjach Creative Commons, odnoszących się do poszczególnych utworów udostępnianych w Portalu NID, w ich brzmieniu obowiązującym w chwili korzystania z zasobów Portalu NID. Informacja o rodzaju licencji odnoszącej się do danego utworu umieszczona jest w sekcji „Licencja” na stronie głównej każdego zabytku – w formie sygnatur Creative Commons, oraz w przypadku zdjęć z galerii – każdorazowo w lewym, górnym rogu nad zdjęciem, wraz z odnośnikiem do witryny internetowej Creative Commons odnoszącej się do właściwej licencji. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów Portalu NID wyłącznie do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, chyba że treść licencji Creative Commons, odnoszącej się do danego utworu udostępnianego w Portalu NID stanowi inaczej.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z danych obejmujących chmury punktów publikowanych za pomocą narzędzia CUMULUS na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
 3. Korzystanie przez Użytkownika z utworów udostępnianych na stronie dostępowej Portalu NID w zakresie pól eksploatacji nieobjętych licencją Creative Commons, odnoszącą się do danych utworów wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej akceptacji NID.

§ 10

System informatyczny oraz układ funkcjonalny Portalu NID, jego kreacja wizualna, logo NID i inne elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.).

§ 11

Przy korzystaniu z zasobów Portalu NID zabronione jest:

 1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu NID lub infrastruktury technicznej związanej z Portalem NID albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej Portalu NID,
 2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących pobieranie danych oraz korzystanie z usług udostępnionych przez Portal NID.

Rozdział V

Uzupełnianie danych gromadzonych i udostępnianych na Portalu NID o dane pochodzące od podmiotów zewnętrznych

§ 12

 1. NID umożliwia uzupełnianie danych gromadzonych i udostępnianych na Portalu NID o dane pochodzące od podmiotów zewnętrznych obejmujące chmury punktów pozyskane w wyniku skaningu laserowego obiektów zabytkowych na terenie Polski.
 2. Podmioty zewnętrzne (osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej) zainteresowane udostępnieniem na Portalu NID posiadanych przez nie danych, o których mowa w ust. 1, proszone są o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres foto@nid.pl Deklaracji, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Deklaracja w postaci dokumentu elektronicznego udostępniana jest na Portalu NID.
 3. Udostępnienie na Portalu NID danych, o których mowa w ust. 1 możliwe jest w razie łącznego spełnienia poniższych warunków:
 4. prawidłowe wypełnienie i przesłanie na adres foto@nid.pl Deklaracji;
 5. dostarczenie do siedziby NID, w formie transmisji elektronicznej lub na przenośnym dysku danych źródłowych, chmur punktów w formacie .pts, .ptx lub .E57, z zarejestrowanymi współrzędnymi punktów, wartościami RGB i intensywnością;
 6. wyrażenie zgody na publikację przez NID przekazanych danych na Portalu NID na zasadach, na których prezentowane są chmury punktów publikowane za pomocą narzędzia CUMULUS (licencja CC BY SA 3.0).
 7. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 w celu publikacji na Portalu NID następuje nieodpłatnie.
 8. NID zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych modyfikacji przekazanych danych (np. oczyszczenia, odszumienia, filtracji, ograniczenia ilości publikowanych punktów chmury) umożliwiających właściwą prezentację danych na Portalu NID.
 9. NID umożliwia także uzupełnianie danych gromadzonych i udostępnianych na Portalu NID o dane pochodzące od podmiotów zewnętrznych obejmujące zdjęcia i opisy zabytków, które posiadają jedynie uproszczoną reprezentację na Portalu NID, na zasadach określonych w ust. 7 - 9 poniżej.
 10. Publikacja danych na Portalu NID następuje nieodpłatnie na licencji typu CC BY SA 3.0.
 11. Warunkiem koniecznym do uzupełniania danych jest założenie konta Użytkownika Portalu NID oraz akceptacja Regulaminu Portalu NID. Ponadto do publikacji danych wymagane jest wskazanie autora (-ów) publikowanych danych a także posiadanie przez Użytkownika majątkowych praw autorskich do tych danych lub posiadania zgody podmiotu, któremu prawa te przysługują do publikacji danych na Portalu NID na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Publikacja danych na Portalu NID jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że spełnia on wymagania wskazane w zdaniu poprzedzającym i że wykorzystanie danych na Portalu NID nie narusza praw autorskich osób trzecich. Z tytułu powyższego oświadczenia Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność, a w przypadku zgłoszenia roszczeń osób uprawnionych autorsko Użytkownik zwalnia NID z odpowiedzialności, zobowiązując się do zaspokojenia ich słusznych roszczeń.
 12. Publikowane na Portalu NID dane nie mogą mieć charakteru komercyjnego, w szczególności nie mogą stanowić zachęty do nabywania określonych towarów lub usług.
 13. NID zastrzega sobie prawo do weryfikacji uzupełnianych danych, o których mowa w ust. 6 powyżej pod względem ich prawidłowości merytorycznej lub zgodności z prawem lub Regulaminem i jeżeli zajdzie taka potrzeba, do dokonania niezbędnych modyfikacji przekazanych danych umożliwiających ich właściwą prezentację na Portalu NID bądź do usunięcia wprowadzonych danych z Portalu NID w całości lub części.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 13

NID nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu NID z przyczyn niezależnych od NID.

§ 14

NID ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od NID ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu NID.

§ 15

 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, NID nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników za wszelkie straty i szkody, które mogą powstać w związku z Portalem NID, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkownika.
 2. NID nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników za wszelkie straty i szkody, które mogą powstać w związku z zamieszczeniem lub rozpowszechnieniem danych, o których mowa w § 6 Regulaminu, wynikające z ich niezgodności z istniejącym stanem faktycznym.

§ 16

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od 01.05.2018 r.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Kodeksu cywilnego.

§ 18

Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na Portalu NID.